INFORMACJA – RODZINA 500+

rodzina500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą od dnia 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a; 48-303 Nysa, w pokoju nr 31 (I piętro –sala konferencyjna) w godzinach od 7:00 -16:00.

Informacje nt. świadczenia wychowawczego udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój nr 19 (parter) lub pod nr telefonu 77 447 24 02.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Punkt Konsultacyjno-Infomacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczął od 15.09.2016 r. realizację projektu „Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” sfinansowanego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2018.

ZATRZYMAĆ PRZEMOC

CZY WIESZ, ŻE:
PRZEMOC W RODZINIE TO PRZESTĘPSTWO

 • Każdy człowiek ma prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.
 • Nie ukrywaj przemocy przed rodziną, sąsiadami, znajomymi.
 • O tym, co się dzieje w Twoim domu, porozmawiaj z kimś, komu ufasz.
 • Pomyśl o sobie i bezpieczeństwie swoich bliskich.
 • Nie wahaj się!
 • Pamiętaj, masz prawo szukać pomocy w Sądzie, Prokuraturze i innych instytucjach pomocowych takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Centrum Pomocy
  w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nie obwiniaj się, jeżeli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc

 

PAMIĘTAJ!
Przemoc w rodzinie nie zakończy się sama!
Musisz działać!
To od ciebie zależy czy zostanie ona przerwana!
Nikt nie ma prawa cię krzywdzić, nie pozwól na to!
Przyjdź do nas POMOŻEMY CI!

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje
PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY
ds. przemocy w rodzinie

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej porady:

 1. Pracownika socjalnego, od którego dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 2. Psychologa, który pomoże Ci rozwiązać problem i udzieli wsparcia w działaniu.
 3. Terapeuty ds. uzależnień, który pomoże Ci zrozumieć chorobę alkoholową i uwolnić się z nałogu.
 4. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który udzieli indywidualnych konsultacji dot. problemów w rodzinie
 5. Prawnika, który poinformuje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu.

PRZEMOC MOŻNA ZATRZYMAĆ. PODEJMIJ DECYZJĘ

 

 

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE

                

 Harmonogram konsultacji w ramach projektu  na miesiąc  wrzesień 2016r.

Dyżur pełni Dzień  tygodnia Godziny
Radca   prawny Poniedziałek 15-17
Psycholog Wtorek 15-17

Terapeuta ds. uzależnień

Środa 15-17
Pracownik Socjalny Czwartek 15-17
Specjalista ds. Przemocy Piątek 15-17

 

Informacja

Od dnia 1 października 2016 roku następują zmiany godzin przyjmowania klientów przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 /2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 15.02.2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy od dnia 01 marca 2016 roku pracownicy socjalni pracują w ustalone dni w godz. 7:00 – 15:00 oraz 9:00 –17:00.

Ramowy czas pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
7:00 – 9:00 – PRACA BIUROWA; WYKONYWANIE INNYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH
9:00 – 10 : 30 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW
10: 30 – 15: 00 – PRACA W TERENIE; WYKONYWANIE INNYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

Ramowy czas pracy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie
9: 00 – 10 : 30 – PRZYJMOWANIE KLIENTÓW
10:30 – 17:00 – PRACA W TERENIE, WYKONYWANIE INNYCH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

Informujemy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku o udzielenie pomocy pod nieobecność pracownika socjalnego mogą go złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ( pokój nr 39 w godz. 7:00 – 15:00 )

INFORMACJA – PROGRAM FEAD

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00w następujących dniach:

11.10.2016 roku

12.10.2016 roku

13.10.2016 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Piknik z okazji Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Dnia Osób Niepełnosprawnych

dscf5900

Wieloletnią tradycją jest, że dla seniorów korzystających z usług opiekuńczych oraz dla osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje piknik z okazji Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 09 września 2016 roku w parku przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie odbyło się spotkanie ww. okazji. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie zadbali o bogatą ofertę gastronomiczną i kulturalną. Podczas spotkania wystąpił chór seniorów „Relax”, oraz zespół taneczny z Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie pod kierunkiem Pani Jolanty Sajek-Stadnik. Do tańca, zabaw i konkursów przygrywał nam po raz kolejny Pan Jacek Steciuk.

O oprawę medialną pikniku zadbały Nowiny Nyskie.

Uroczystość dla seniorów została zorganizowana przy wsparciu sponsorów: Piekarnia „Szotek”, Promyk Nadziei Spółka Cywilna Grzegorza Gos i Elżbiety Jaskólskiej, Państwo Barbara i Janusz Rokosz z Goświnowic, Pani Wiktoria Szczerbińska, Państwo Danuta i Wiesław Świderscy z Nysy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej/zapewnili wypieki domowej roboty, owoce, napoje ciepłe i zimne. Dzienny Dom Pobytu w Nysie z produktów pozyskanych od sponsorów przygotował bigos. Proboszcz Parafii nieodpłatnie udostępnił miejsce realizacji imprezy natomiast Urząd Miejski w Nysie użyczył stoły i ławki.

Uczestnicy pikniku miło spędzili czas na powietrzu co widać na załączonych zdjęciach.

Pracownik socjalny – 2 etaty

Informacja
nr 01/2016   z dnia 08.09.2016r.
o zatrudnieniu na  stanowisko pracy: pracownik socjalny
w Dziale Pomocy Środowiskowej   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A w Nysie  poszukuje kandydatów  na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Pomocy Środowiskowej, liczba etatów: 2

 

Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie FIO 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW (w tym spółdzielnie socjalne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych);
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,8222,ogloszenie-o-konkursie-fio-2017.html

www.pozytek.gov.pl