Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się od dnia 09.05.2016 roku do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania.

Czytaj dalej

INFORMACJA – RODZINA 500+

rodzina500

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje:

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą od dnia 21 marca 2016 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a; 48-303 Nysa, w pokoju nr 31 (I piętro –sala konferencyjna) w godzinach od 7:00 -16:00.

Informacje nt. świadczenia wychowawczego udzielane są przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pokój nr 19 (parter) lub pod nr telefonu 77 447 24 02.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Pomoc żywnościowa – marzec 2017

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

14.03.2017 roku

15.03.2017 roku

16.03.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Konkurs na wybór organizacji partnerskich

OGŁOSZENIE

o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 oraz Podprogramie 2018

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

Więcej informacji na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/konkurs/podprogram-2017-i-podprogram-2018/

Opiekun

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie poszukuje osobę zainteresowaną pracą na stanowisku opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  Przewidywany okres zatrudnienia 01.02.2017r.-31.12.2019r. – pełny etat. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z ogłoszeniem (załącznik) oraz złożenie dokumentów aplikacyjnych do dnia 26.01.2017 r. godz. 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

 

Ogloszenie
Załacznik nr 1 do ogłoszenia
Załacznik nr 2 do ogłoszenia

Pomoc żywnościowa – luty 2017

popz

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2016 żywność będzie wydawana od godziny 9.00 do 16.00 w następujących dniach:

07.02.2017 roku

08.02.2017 roku

09.02.2017 roku

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się od dnia 09.05.2016 roku do pracowników socjalnych (według rejonizacji) w celu otrzymania skierowania.

Wytyczne – Podprogram 2016

Okres dystrybucji artykułów spożywczych sierpień 2016 roku – czerwiec 2017 roku

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

– bezdomni,

– niepełnosprawni,

– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane),

– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej,

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji w załączonych dokumentach.

„OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU GMINY NYSA” EDYCJA II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zakończył realizację projektu realizowanego
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r., pn. „Oparcie społeczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Nysa” Edycja II. Projekt był realizowany
w okresie od lipca 2016 roku do grudnia 2016 roku. W ramach projektu została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych – „Janek” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nysie im. ks. Jana Twardowskiego.

W projekcie wzięło udział 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, kobiety i mężczyźni
z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie wraz z 10 członkami rodzin/opiekunów, którzy są mieszkańcami Gminy Nysa.

Celem projektu było wsparcie uczestników wraz z rodzinami w przezwyciężeniu ich trudniej sytuacji życiowej w związku z wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • Integrację uczestników projektu i ich rodzin poprzez zaplanowany wyjazd integracyjny
  • Warsztaty psychologiczne
  • Zajęcia na krytej pływalni
  • Zajęcia marszowe nordic walking
  • Zajęcia z psychologiem i terapeutami zajęciowymi
  • Zajęcia z zakresu rzemiosła ludowego
  • Wyjście integracyjne do kina i na kręgielnię
  • Przedstawienie spektaklu z okazji dnia św. Mikołaja oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy projektu poprzez zamierzone działania integrowali się ze środowiskiem lokalnym, w którym nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale
i niepełnosprawni mogą czymś obdarować i zainspirować osoby „zdrowe”.

DSCF5991
« 1 z 7 »

Informacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Akcja zima 2016/2017 – pomoc osobom bezdomnym i starszym

W ostatnich dniach temperatury na zewnątrz znacznie spadły. W nocy termometr wskazuje kilka kresek poniżej zera. W dzień powietrze również jest mroźne. To trudny czas dla osób bezdomnych i samotnych. Tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych na ławce podczas niewielkich mrozów. Nie bądźmy obojętni na los potrzebujących. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować im życie.

Widząc osobę potrzebującą pomocy, śpiącą na mrozie lub zziębniętą, zadzwońmy pod numer alarmowy i wskażmy miejsce, gdzie taka osoba przebywa. Jeśli mamy informację, że w opuszczonych budynkach przebywają bezdomni również poinformujmy odpowiednie służby. Równie dużym niebezpieczeństwem jest wychodzenie na mróz będąc pod wpływem alkoholu. Osoby, które są pod jego wpływem mają złudne wrażenie ciepła, jednak w rzeczywistości ich organizm dużo szybciej się wychładza i wtedy nie trudno o tragedię.   Urząd  Miejski  w  Nysie  od kilku  lat   organizuje  spotkanie   odpowiednich służb których  celem  jest wspólne   opracowanie  działań  związanych  z  zabezpieczeniem    potrzeb  socjalnych  oraz   bytowych  osób   bezdomnych  i  samotnych    przebywających   na  terenie   Gminy  Nysa.

W   dniu   18  listopada  2016 r.   w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Nysie   pod  przewodnictwem    Zastępcy  Burmistrza  Nysy  Pana  Piotra  Bobaka    odbyło   się  takie  spotkanie   w  którym   ponadto  uczestniczyli   przedstawiciele:  Noclegowni   dla   bezdomnych  w  Nysie,  Straży  Miejskiej, Policji, Ośrodka  Pomocy  Społecznej, Schroniska   dla   bezdomnych  w  Bielicach,  PKP,   PKS,   Wydziału  Rozwoju   Polityki   Społecznej  Urzędu  Miejskiego  w  Nysie. Podczas   spotkanie   ustalono   że,   aby    skutecznie   pomóc   osobom   bezdomnym  trzeba   dotrzeć   do  ich    miejsca   pobytu,  często   są  to  pustostany,  piwnice,  klatki  schodowe,  bunkry,  schrony,  altanki  działkowe.  Dlatego   też   w  momencie  gdy    temperatura    na  zewnątrz   jest   niska   organizowane  są cykliczne  wspólne  patrole  Policji,   Straży  Miejskiej   i  pracownika   socjalnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Z  uwagi na  warunki  atmosferyczne  funkcjonariusze  Policji  i  Straży  Miejskiej codziennie sprawdzają miejsca gdzie mogą przebywać bezdomni, jeśli  m.in  w  pustostanach, na ogródkach działkowych napotykają takie osoby informują ich gdzie mogą uzyskać pomoc i proponują przewiezienie do Noclegowni w Nysie  przy ul. Baligrodzkiej 7. Ponadto   na  terenie   Gminy  Nysa   w  miejscach   do  tego   przeznaczonym  takich jak (tablice   informacyjne,  gabloty, przystanki   autobusowe  MZK, dworzec  PKP i PKS)  można   znaleźć   plakaty   które   przeczyta  osoba w potrzebie i będzie  wiedziała  gdzie  zwrócić   się   o  uzyskanie   odpowiedniego   wsparcia.

Niezależnie   od  działania   wszystkich  służb  na  terenie  Gminy  Nysa  które   starają  się   pomóc   osobom   bezdomnym   i  starszym,  każdy  z   nas   widząc   taką   osobę   może   zgłosić  telefonicznie    lub  osobiście   o  zaistniałym   fakcie odpowiednie  służby co  może  ułatwić    i przyspieszyć   pomoc   dla  osób   w  trudnej  sytuacji  życiowej.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Informujemy, iż został  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony pn:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – spółka cywilna

Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska
Plac Staromiejski 1/1, 48-304 Nysa

link do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieszczonej na stronie www :

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=4ce91cecdb35f5cd5732f25d8774c884&ver=2#menuscroll